Plastic cellars company logo ziemianka.com.pl

Phone number +48 732 081 306

❤ Strona internetowa ma twój język:

🍏 Zásady ochrany osobných údajov

Pivnica 250 BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 🍏 Zásady ochrany osobných údajov Natural Fridge PonukaPivnica 250Pivnica 250 BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 🍏 Zásady ochrany osobných údajov Natural Fridge PonukaPivnica 250Pivnica 150x150 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Zásady ochrany osobných údajov Natural Fridge PonukaPivnica 150x150Pivnica 200x200 BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 🍏 Zásady ochrany osobných údajov Natural Fridge PonukaPivnica 200x200Pivnica 200x175 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Zásady ochrany osobných údajov Natural Fridge PonukaPivnica 200x175Pivnica na dvore 120x120 BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. 🍏 Zásady ochrany osobných údajov Natural Fridge PonukaPivnica na dvore 120x120Pivnica na dvore 120x160 Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Zásady ochrany osobných údajov Natural Fridge PonukaPivnica na dvore 120x160BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, 🍏 Zásady ochrany osobných údajov Natural Fridge PonukaZásady ochrany osobných údajovGrzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306 🍏 Zásady ochrany osobných údajov Natural Fridge PonukaZásady ochrany osobných údajov><X
BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813, REGON 368194329, KRS: 0000693472. Adres spółki: ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Warszawa, PL. Magazyn główny ul. Ogrodowa 24, 05-555, Grzędy, PL. info@ziemianka.com.pl, tel. +48732081306

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti a potrebou uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ao voľný pohyb takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/WE (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) BPR-PLASTECH Sp. z o. o. NIP 9662114813 REGON 368194329, ul. Konduktorska, nr 18 lok 7, 00-775 Varšava, Poľsko (ďalej aj ako „Internetový obchod“), ktorá je vlastníkom internetovej domény Ziemianka.com.pl, uvádza nasledujúce informácie týkajúce sa pravidiel spracovania vášho osobné údaje.

 1. Správcom Vašich osobných údajov (subjekt rozhodujúci o tom, ako budú Vaše osobné údaje použité) je BPR-PLASTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom ul. Konduktorska, č. 18 lok 7, 00-775 Varšava, Poľsko. Kontaktné údaje - telefónne číslo: 796014471, e-mailová adresa:

  info@ziemianka.com.pl.

 2. Internetový obchod sa zaväzuje chrániť osobné údaje. Ako taký poskytuje všetkým zákazníkom úplnú bezpečnosť aj kompletnosť

  súkromie.

 3. Internetový obchod spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

  1. vykonanie zadanej objednávky;
  2. preniesť svoje osobné údaje do ING Bank Śląski

   ARE. ("Banka") v súvislosti s:

   1. poskytovanie služieb Bankou pre Internetový obchod

    Poskytovanie infraštruktúry na spracovanie platieb cez internet

    (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).

   2. obsluha a zúčtovanie platieb uskutočnených zákazníkmi internetového obchodu prostredníctvom internetu prostredníctvom platobných nástrojov bankou (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).
   3. aby Banka preverila riadne plnenie zmlúv uzatvorených s Internetovým obchodom, najmä aby zabezpečila ochranu záujmov platiteľov v súvislosti s ich reklamáciami (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenie).
  3. preniesť vaše osobné údaje spoločnosti Twisto Polska Sp. z o. o. v súvislosti s možnosťou navrhnúť platbu za zakúpený tovar alebo služby spoločnosťou Twisto Polska Sp. z o. o. na základe mandátnej zmluvy, ktorá zahŕňa nákupný vzorec „Kúpiť s Twisto“ a sprístupňuje tento nákupný vzorec prostredníctvom Internetového obchodu, ako aj na účely overenia spoločnosťou Twisto Polska Sp. z o. o. riadne plnenie takýchto mandátnych zmlúv (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).
  4. Na dokončenie objednávky môžu byť kuriérskej spoločnosti poskytnuté osobné údaje. Tieto spoločnosti nebudú tieto údaje používať na žiadny iný účel.
 4. Osobné údaje spracúvame na základe súhlasu klienta, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES.
 5. Pri používaní internetového obchodu www.ziemianka.com.pl môžu byť používatelia požiadaní o poskytnutie údajov ako: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú potrebné na dokončenie objednávky.
 6. li>
 7. Okrem účelov uvedených v ods. 3 (primárny účel), môže internetový obchod spracúvať Vaše osobné údaje aj na iné zákonom prípustné účely (sekundárny účel), kedy primárny a sekundárny účel spolu úzko súvisia. V rámci takéhoto spracovania Internetový obchod konajúci na základe čl. 6 sek. 1 lit. f) nariadenia ustanovuje spracúvanie osobných údajov aj na tieto sekundárne účely:

  • nároky v súvislosti s plnením zmluvy,

  • plnenie povinností vyplývajúcich zo zákonných ustanovení, najmä daňových a účtovných,
  • zabrániť zneužívaniu a podvodom,
  • štatistika a archivácia.
 8. Spracovanie vašich osobných údajov na účely uvedené v ods. 3 a v ods. 4 sa uskutoční v súvislosti s existenciou právne oprávneného záujmu, ktorý Internetový obchod sleduje.
 9. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na účely uvedené v ods. 3 a 4 môžu byť vaše osobné údaje prostredníctvom Internetového obchodu sprístupnené ďalším príjemcom alebo kategóriám príjemcov osobných údajov, ktorými môžu byť:

  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska Sp. z o.o.
 10. Vaše osobné údaje budú spracúvané počas obdobia oprávneného na dosiahnutie účelov uvedených v ods. 3, najdlhšie na dobu 6 rokov odo dňa dokončenia zmluvy.
 11. V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte právo:

  1. právo na prístup k vašim osobným údajom,
  2. právo na ich opravu, ak sú v rozpore so skutočným stavom,
  3. právo na ich vymazanie alebo obmedzenie spracovania údajov,
  4. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov,
  5. právo na prenosnosť údajov.
 12. Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie údajov pred odvolaním súhlasu ani na právny základ tohto spracovania.
 13. Dozorným orgánom pre Internetový obchod v oblasti osobných údajov je Generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov (adresa: Generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava). Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 14. Ak poskytnete svoje osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy s Internetovým obchodom, poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia tejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v tejto situácii dobrovoľné, dôsledkom neposkytnutia týchto údajov však bude nemožnosť uzavrieť zmluvu s Internetovým obchodom.

  Ak poskytnete svoje osobné údaje za účelom prenosu vašich osobných údajov spoločnosti Twisto Polska Sp. z o. o. pred uzavretím zmluvy o predaji tovaru (alebo služieb) zakúpeného v Internetovom obchode je poskytnutie týchto údajov podmienkou pre uzavretie kúpnej zmluvy v súvislosti s obchodným modelom, ktorý si Internetový obchod osvojil.

  Ak poskytnete svoje osobné údaje banke v súvislosti s manipuláciou a zúčtovaním platieb, ktoré uskutočníte v internetovom obchode prostredníctvom internetu pomocou platobných nástrojov, uveďte

  údaje sú potrebné na uskutočnenie platby a poskytnutie potvrdenia o jej vykonaní Bankou Internetovému obchodu.

  Ak Banke poskytnete svoje osobné údaje na overenie riadneho plnenia zmlúv uzatvorených s Internetovým obchodom, najmä na zabezpečenie ochrany záujmov platiteľov v súvislosti s

  pri nimi podaných reklamáciách je poskytnutie týchto údajov nevyhnutné na realizáciu zmluvy uzatvorenej medzi Internetovým obchodom a Bankou.

  Ak prenesiete svoje osobné údaje do Twisto Polska Sp. z o. o.

  v súvislosti s možnosťou ponúknuť vám zaplatenie ceny

  tovar alebo služby zakúpené vami spoločnosťou Twisto Polska Sp. z o. o. v rámci

  mandátna zmluva pokrývajúca nákupný vzorec „Kúpiť s Twisto“ a jeho sprístupnenie

  receptúry zo strany Internetového obchodu, poskytovanie týchto údajov a ich spracovanie v tomto obchode

  vo vzťahu k obchodnému modelu podnikania

  akceptované Internetovým obchodom a za účelom realizácie zmluvy uzatvorenej medzi

  Internetový obchod a Twisto Polska Sp. z o.o.

 15. Internetový obchod spracúva údaje, aby splnil svoje povinnosti

  povinnosti podľa zákona (na základe článku 6 ods. 1 písm. c)

  všeobecného nariadenia o ochrane údajov, GDPR): povinnosť vydať

  faktúra alebo príjmový doklad, vyplývajúce zo zákona o dani z tovarov a služieb a

  povinnosť viesť účtovníctvo a účtovníctvo, vyplývajúca zo zákona o

  účtovníctvo.

  Údaje môžu byť zverené subjektom, ktoré používa internetový obchod

  pri ich spracúvaní: poskytovatelia e-mailových služieb a

  konvenčných, právnych a daňových poradcov

  pre Obchod a spoločnosti poskytujúce overovaciu službu

  súladu (audity). Údaje mimo územia Poľska neprenášame.

  Údaje spracovávame maximálne 6 rokov, avšak toto obdobie spracovania

  údaje môžu byť predĺžené, ak je táto faktúra

  potrebné na zistenie, prešetrenie a obhajobu nárokov zo strany internetového obchodu

  – potom termín sťahovania závisí od dĺžky konania a priebehu

  premlčacia lehota.

  Osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, má právo na prístup k svojim údajom a

  dostať ich kópiu, právo na opravu (opravu) vašich údajov, právo

  na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracovania údajov, právo na

  namietať proti spracovaniu údajov, právo na prenos

  údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

  Údaje na faktúre poskytujete dobrovoľne, ale je to tak

  potrebné zdokladovať transakciu v súlade so zákonom. ich zlyhanie

  alebo poskytnutie príliš úzkeho rozsahu by znemožnilo vykonávanie transakcií

  Internetový obchod.

  Osobné údaje bude internetový obchod spracovať nasledujúcim spôsobom

  automatizované, ale nebudú profilované.

 16. Táto stránka využíva možnosť priameho zobrazenia a prehrávania videí,

  ponúkaná spoločnosťou „YouTube“, ktorá patrí spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

  CA 94043, USA ("Google"). Na tento účel používame režim vylepšeného súkromia, ďakujeme

  ktorého informácie o používateľovi sa uložia až po odpojení spustiť prehrávanie filmu. Potom

  Poskytovateľ „Youtube“ používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov. Ak

  po prihlásení do Google budú vaše údaje priradené priamo k vášmu účtu

  spustenie filmu. Google ukladá vaše údaje (aj keď nie ste prihlásení) ako profil

  používať a hodnotiť. Takéto posúdenie sa vykonáva najmä v súlade s čl. 6 sek. 1

  písmeno f nariadenia GDPR na základe oprávnených záujmov zobrazovania spoločnosti Google

  personalizovaná reklama, prieskum trhu a/alebo prispôsobenie webových stránok. Máte na to právo

  namietate proti vytvoreniu používateľského profilu, musíte ich však kontaktovať priamo

  YouTube. Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná podľa dohody medzi EÚ a USA o

  ochrana dát Privacy Shield. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na „YouTube“.

  nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa: http://www.google.pl/policies/privacy/.

 17. Používame službu Google AdWords a ako súčasť tohto programu nástroj na sledovanie konverzií

  Sledovanie konverzií. Google Conversion Tracking je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (1600

  Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ďalej len „Google“). Keď používateľ klikne na

  reklamu zobrazenú spoločnosťou Google, v jeho počítači sa uloží sledovací súbor cookie

  konverzie. Vďaka tomu vieme určiť, ako efektívne sú jednotlivé reklamné opatrenia. tento súbor

  platnosť súboru cookie vyprší po 30 dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu osôb. Ak používateľ

  navštívi určité stránky tohto webu a platnosť súboru cookie ešte neuplynula, Google a my to vieme rozpoznať

  používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník Google AdWords dostane

  ďalší koláčik. Informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookie sa používajú na vytváranie štatistík

  konverzie pre inzerentov. Google Adwords používame v súlade s čl. 6 bod 1 písm. f GDPR na základe

  naše oprávnené záujmy vyplývajúce zo zámeru optimalizovať reklamné aktivity. pokiaľ

  sa chcete zúčastniť sledovania konverzií, môžete ich zablokovať pomocou vhodných

  nastavenia prehliadača, ktoré zabraňujú inštalácii cookies. Nebudete

  potom zahrnuté do štatistík nástroja na sledovanie konverzií.

  Viac informácií a vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete pod

  adresa: http://www.google.pl/policies/privacy/.

 18. Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy

  Poskytuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  („Google“). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať

  ako ho užívatelia používajú. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní

  z tejto webovej stránky (vrátane vašej skrátenej IP adresy) sa zvyčajne prenášajú na a zo servera Google v USA

  uložené. Tento web používa Google Analytics 4: anonymizácia IP je vždy povolená (https://support.google.com/analytics /answer/2763052?hl=pl), ktorý zaručuje anonymitu adresy IP a vylučuje priame odkazy na

  používateľov. Len vo výnimočných prípadoch sa na server odošle úplná IP adresa

  Google v USA a skrátený tam. V týchto výnimočných prípadoch sa spracúvanie vykonáva v súlade s

  článok 6 bod 1 písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o analýzu správania

  používateľov na optimalizáciu a marketingové účely. Google použije tieto informácie na účely hodnotenia

  vaše používanie webovej stránky, zostavovanie správ o návštevnosti webovej stránky a

  poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s návštevnosťou webových stránok a používaním internetu.

  Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru

  prehliadač. Zakázanie všetkých súborov cookie však môže znamenať, že niektoré funkcie na našej stránke

  webová stránka nemusí fungovať správne. Okrem toho môžete zabrániť zberu zo strany spoločnosti Google

  Analýzu údajov stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nižšie uvedenom odkaze

  odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=sk.

  Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics narába s údajmi používateľov, nájdete na stránke

  Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl< /a>.

 19. Táto stránka používa „Facebook Pixel“ od spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,

  USA („Facebook“). Táto funkcia môže sledovať správanie používateľov pri prezeraní alebo klikaní

  Facebook reklamy. Tento proces je určený na vyhodnotenie účinnosti reklamy na tvári booku, to plní účel

  štatistické a môžu pomôcť optimalizovať budúce reklamné aktivity. Zozbierané údaje sú pre

  anonymné, preto nám neposkytujú žiadne závery o identite používateľov.

  Údaje však Facebook ukladá a spracúva tak, aby to bolo možné

  priradenie k danému užívateľskému profilu a Facebook ho môže použiť na svoje účely

  reklamu v súlade s jej zásadami ochrany osobných údajov https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Aby ste zabránili používaniu cookies na vašom počítači, môžete si nastaviť prehliadač

  aby sa neukladali. Zakázanie všetkých súborov cookie však môže

  znamená, že niektoré funkcie na našej webovej lokalite nemusia fungovať správne. Môžeš

  tiež zakázať používanie súborov cookie tretích strán, ako je Facebook, na webovej stránke

  Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

 20. Táto webová stránka používa remarketingové funkcie služby Google AdWords, ktoré sa používajú na

  inzerovať túto stránku vo výsledkoch vyhľadávania Google, ako aj na stránkach tretích strán.

  Poskytovateľom služby AdWords je Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  („Google“). Google nastaví vo vašom prehliadači súbor cookie, ktorý automaticky na základe

  predtým navštívených stránok, umožňuje inzerciu v súlade s vašimi záujmami.

  Ukladanie reklamných cookies môžete natrvalo zakázať stiahnutím a inštaláciou do vášho prehliadača

  doplnok dostupný tu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

  Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google týkajúcich sa inzercie

  tu: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 21. Na tejto webovej lokalite používame službu Mapy Google (API). Google Maps je online služba pre

  zobrazovanie interaktívnych máp. Pri otváraní tých podstránok s mapami

  Google Maps sa informácie o používaní našej webovej stránky prenášajú na servery Google v USA

  webová stránka (napr. vaša IP adresa). Toto sa deje bez ohľadu na to, či ste prihlásení

  Účet Google alebo nie. Ak ste prihlásený do Google, vaše údaje budú priradené automaticky

  priamo na váš účet. Ak si to neželáte, musíte sa vopred odhlásiť

  z vášho účtu Google. Google ukladá vaše údaje ako užívateľské profily a vyhodnocuje ich podľa

  článok 6 sek. 1 lit. f) GDPR na základe vašich oprávnených záujmov zobrazovania

  personalizovaná reklama, prieskum trhu a/alebo prispôsobenie vašej webovej stránky. Komu

  ak chcete namietať proti vytvoreniu profilu, musíte kontaktovať spoločnosť Google.

 22. Anonymné štatistiky môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi pracujúcimi na našich marketingových projektoch. Napríklad na vytvorenie profilu záujmov používateľov a zobrazenie relevantných reklám na externých internetových zdrojoch.
 23. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Vyzýva správca

  aby ste si po prejdení na iné webové stránky prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tam ustanovené. Táto politika

  zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na internetový obchod správcu.

 24. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú nariadenia, sa uplatňujú ustanovenia

  Občiansky zákonník a príslušné akty poľského práva, ako aj práva EÚ

  Európskej únie, najmä GDPR (nariadenie parlamentu

  a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 dňa

  ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a v

  o voľnom pohybe takýchto údajov ao zrušení smernice

  95/46/ES).

Zverejnené 4. júna 2020 so zmenami platnými od 30. augusta 2021.

BPR-PLASTECH Sp. z o. o.
Zobraziť všetky fotky a videá