Plastic cellars company logo ziemianka.com.pl

Phone number +48 732 081 306

❤ Strona internetowa ma twój język:

🍏 Nariadenia

NariadeniaNariadeniaPredpisy - tieto predpisy upresňujúce pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv medzi BPR-PLASTECH sp.z o.o. a dodávateľov. 🍏 Nariadenia Natural Fridge  PonukaNariadeniaPredpisy - tieto predpisy upresňujúce pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv medzi BPR-PLASTECH sp.z o.o. a dodávateľov. 🍏 Nariadenia Natural Fridge  PonukaNariadeniaPredpisy - tieto predpisy upresňujúce pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv medzi BPR-PLASTECH sp.z o.o. a dodávateľov. 🍏 Nariadenia Natural Fridge  PonukaNariadeniaPredpisy - tieto predpisy upresňujúce pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv medzi BPR-PLASTECH sp.z o.o. a dodávateľov. 🍏 Nariadenia Natural Fridge  PonukaNariadeniaPredpisy - tieto predpisy upresňujúce pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv medzi BPR-PLASTECH sp.z o.o. a dodávateľov. 🍏 Nariadenia Natural Fridge  PonukaNariadeniaPredpisy - tieto predpisy upresňujúce pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv medzi BPR-PLASTECH sp.z o.o. a dodávateľov. 🍏 Nariadenia Natural Fridge  PonukaNariadeniaPredpisy - tieto predpisy upresňujúce pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv medzi BPR-PLASTECH sp.z o.o. a dodávateľov. 🍏 Nariadenia Natural Fridge  PonukaNariadenia><X
Predpisy - tieto predpisy upresňujúce pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv medzi BPR-PLASTECH sp.z o.o. a dodávateľov.

DEFINÍCIE:

1. Predpisy - tieto predpisy upresňujúce pravidlá uzatvárania kúpnych zmlúv medzi BPR-PLASTECH sp.z o.o. a dodávateľov.

2. Predávajúci - BPR-PLASTECH sp.z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Konduktorska 18/7, 00-775 Varšava, NIP: 9662114813, KRS: 0000693472, REGON: 368194329. Korešpondenčné údaje predávajúceho: ul. Bruzdowa 125A/12, 02-991, tel.: +48-732-081-306, e-mail: info@ziemianka.com.pl

3. Tovar - tovar a výrobky vo vlastníctve Predávajúceho alebo ponúkané Predávajúcim, určené na predaj.

4. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá s podnikateľom uskutočňuje právny obchod, ktorý priamo nesúvisí s jeho obchodnou alebo profesijnou činnosťou,

5. Protistrana - subjekt uzatvárajúci kúpno-predajnú zmluvu s Predávajúcim.

6. Zmluva - kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Protistranou.

7. Webová stránka – webová stránka spravovaná na adrese www.ziemianka.com.pl

8. Objednávka - Prehlásenie o vôli na kúpu Tovaru podané Protistranou prostredníctvom Objednávkového formulára a zamerané priamo na uzavretie Zmluvy s Predávajúcim.

9. Objednávkový formulár – interaktívny formulár dostupný na Webovej stránke, ktorý umožňuje zadať Objednávku a špecifikovať podmienky Zmluvy, vrátane spôsobu doručenia a platby.

§ 1 Všeobecné ustanovenia

1. Tento Poriadok definuje podmienky uzatvárania zmlúv medzi Predávajúcim a Dodávateľmi.

2. Nariadenia sa vzťahujú na všetky zmluvy a rušia všetky predchádzajúce dojednania medzi stranami dohody.

3. V prípade nezrovnalostí medzi predpismi a dohodou majú prednosť zmluvné ustanovenia.

4. Nariadenia sú určené spotrebiteľom aj podnikateľom, pokiaľ dané ustanovenie neustanovuje inak a je určené len spotrebiteľom alebo len podnikateľom.

§ 2 Uzatváranie zmlúv

1. Zmluva je uzavretá v dôsledku splnenia jednej z nasledujúcich podmienok:

a) podpísaním Zmluvy Predávajúcim a Protistranou,

b) potvrdenie prijatia objednávky zo strany protistrany predávajúcim,

c) potvrdenie prijatia ponuky predloženej Predávajúcim Protistranou.

2. Ponuka predložená Predávajúcim je záväzná len v deň v nej uvedený, v prípade neexistencie termínu do 7 dní odo dňa jej vyhotovenia.

3. Objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje:

a) údaje o protistrane (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo),

b) druh tovaru,

c) množstvo s mernou jednotkou,

d) adresu a spôsob doručenia/vyzdvihnutia.

4. Uzavretie zmluvy znamená prijatie týchto pravidiel protistranou.

5. Obchodné informácie uvedené na Webovej stránke majú len informatívny charakter a nepredstavujú ponuku v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, ale iba výzvu Dodávateľov na predkladanie ponúk na uzavretie kúpnej zmluvy.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť zadanú Objednávku / odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Objednávka bola zadaná spôsobom, ktorý je v rozpore s Poriadkom.

7. V prípade, že realizácia časti alebo celej Objednávky / Zmluvy nie je možná, Predávajúci bezodkladne:

a) informuje Protistranu o zrušení Objednávky/odstúpení od Zmluvy v celom rozsahu,

b) navrhne Protistrane zrušiť Objednávku / odstúpiť od Zmluvy v časti, v ktorej jej realizácia nie je možná. Ak si Protistrana zvolí túto možnosť, predmetom Objednávky / Zmluvy bude Tovar, na ktorý sa vzťahuje zvyšná časť tejto Objednávky.

8. Predávajúci môže uplatniť práva uvedené v odsekoch 6 a 7 do 14 dní odo dňa zadania Objednávky / uzatvorenia Zmluvy.

§ 3 Doručovanie

1. Lehoty na plnenie Zmlúv (dodanie Tovaru) predkladané Protistrane sú orientačné a môžu sa predĺžiť, čo neoprávňuje Protistranu na odstúpenie od zmluvy ani na uplatnenie akýchkoľvek nárokov voči Predávajúcemu. V prípade predĺženia doby trvania zmluvy bude predávajúci o tejto skutočnosti informovať protistranu. Začiatok lehoty na dodanie Tovaru Protistrane sa počíta takto:

a) ak si protistrana zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania prostriedkov na bankový účet alebo zúčtovací účet predávajúceho,

b) ak si Protistrana zvolí spôsob platby v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku - odo dňa uzavretia Zmluvy.

2. V prípade dodania Tovaru Predávajúcim prechádza nebezpečenstvo straty alebo poškodenia Tovaru na Protistranu prevzatím. V čase prevzatia Tovaru je Protistrana povinná preveriť stav Tovaru a prípadné výhrady nahlásiť dopravcovi. Ak proti preberaciemu protokolu nie sú námietky, má sa za to, že Tovar nemal žiadne vady. Vyššie uvedená výhrada sa nevzťahuje na Spotrebiteľov.

3. Ak sa rozhodnete pre osobný odber Tovaru alebo jeho prepravu spôsobom organizovaným Protistranou, Predávajúci upovedomí Protistranu o pripravenosti Tovaru k odberu. Nebezpečenstvo straty a poškodenia Tovaru prechádza na Protistranu odo dňa a vydaním Tovaru Protistrane alebo dopravcovi. Predávajúci v takejto situácii nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave.

4. Akékoľvek výhrady týkajúce sa množstva, kvality alebo stavu Tovaru zistené Spotrebiteľom pri prevzatí je potrebné oznámiť Predávajúcemu do troch kalendárnych dní od prevzatia dodávky.

5. Protistrana je povinná zabezpečiť, aby sa vodič vykonávajúci prepravu Tovaru pre Predávajúceho mohol dostaviť na dodaciu adresu uvedenú v Zmluve. Na vykládku Tovaru sa Zmluva nevzťahuje a bude účtovaná Protistrane, pokiaľ Zmluva neustanovuje inak.

6. V prípade dodania Tovaru je Protistrana povinná prevziať si ho v dohodnutom termíne. Ak Protistrana odmietne prevziať Tovar v lehote stanovenej v Zmluve, Predávajúci môže Tovar skladovať po dobu maximálne 14 dní, pričom Protistrana bude povinná uhradiť náklady na uskladnenie, poistenie a dopravu. V prípade nevyzdvihnutia Tovaru do 14 dní odo dňa informovania Protistrany o pripravenosti Tovaru na odber alebo prvom pokuse o jeho doručenie, má Predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť odôvodňujúca možnosť uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

§ 4 Cena a platobné podmienky

1. Ceny ponúkané Predávajúcim sú uvedené v poľských zlotých (PLN) alebo v eurách (EUR) a zahŕňajú všetky dane. Celková cena vrátane daní Tovaru, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj náklady na doručenie a iné náklady, a ak nie je možné výšku týchto poplatkov určiť - o povinnosti ich zaplatiť, je Protistrana informovaná na Webovej stránke, keď zadaním Objednávky.

2. Ak si Protistrana zvolí platbu bankovým prevodom, platobnou kartou alebo elektronickými platbami, je Protistrana povinná vykonať platbu do 3 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Za deň platby sa považuje deň pripísania na bankový účet Predávajúceho.

3. Ak je Protistrana v omeškaní s úhradou časti alebo celej ceny, má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy, ktoré môže Predávajúci uplatniť do 30 dní odo dňa splatnosti reklamácie na zaplatenie ceny.

4. Do zaplatenia celej ceny zostáva Tovar majetkom Predávajúceho. Nezaplatenie celej ceny v dohodnutej lehote oprávňuje Predávajúceho k prevzatiu Tovaru u Protistrany. Podanie reklamácie nezbavuje Protistranu, ktorá je podnikateľom, povinnosti platiť včas.

§ 5 Práva spotrebiteľov

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade jej uzavretia na diaľku alebo mimo sídla predávajúceho do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť od kúpnej zmluvy, v ktorej predávajúci vystaví Tovar - od prevzatia tohto tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, a v prípade, že zmluva sa vzťahuje na mnohé produkty, ktoré sú dodávané samostatne, v dávkach alebo po častiach – od prevzatia posledného produktu, série alebo časti, pre iné zmluvy – od dátumu ich uzavretia.

3. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné jednoznačné odstúpenie od zmluvy zaslať predávajúcemu v listinnej alebo elektronickej podobe. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyjadrenie pred jej uplynutím. Vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy tvorí prílohu č. 1 Pravidiel.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol predávajúcim informovaný o odstúpení od zmluvy, vráti prijaté platby od spotrebiteľa. Vrátenie peňazí bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ.

5. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa až do prijatia vráteného Tovaru. Termín a formu vrátenia Tovaru je potrebné dohodnúť s Predávajúcim. Tovar sa vracia na adresu ul. Ogrodowa 24, 05-555 Grzędy.

6. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku používania Tovaru nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci má právo odpočítať si z vrátených finančných prostriedkov náhradu za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku jeho používania nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. Spotrebiteľovi v dôsledku odstúpenia od Zmluvy.

7. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Spotrebiteľ vo vzťahu k zmluvám uvedeným v čl. 38 sek. 1 Zákona o právach spotrebiteľa, a to najmä vo vzťahu k zmluvám, v ktorých je tovarom neprefabrikovaný tovar vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.

§ 6 Ustanovenia o podnikateľoch

1. Zodpovednosť

Pohľadávka Predávajúceho voči Protistrane, ktorá nie je Spotrebiteľom, bez ohľadu na jej právny základ, je obmedzená – tak v rámci jednej reklamácie, ako aj pre všetky nároky spolu – do výšky ceny zaplatenej podľa Zmluvy, do ktorej nároky protistrany spolu súvisia. Predávajúci zodpovedá protistrane, ktorá nie je spotrebiteľom, len za typické škody predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá za ušlý zisk.

2. V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia objednaného tovaru má Predávajúci právo účtovať Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej dohodnutým nákladom na doručenie.

3. Akékoľvek spory vzniknuté medzi Predávajúcim a Protistranou, ktorá nie je Spotrebiteľom, budú predložené súdu príslušnému podľa sídla Predávajúceho.

§ 7 Reklamácie

1. Predávajúci predáva Tovar bez fyzických a právnych vád. Predávajúci zodpovedá Protistrane, ak má Tovar fyzickú alebo právnu vadu (záruka).

2. Reklamáciu v rámci záruky môže protistrana podať napr.

a) písomne ​​na korešpondenčnú adresu,

b) v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu,

c) osobne.

3. Odporúča sa, aby protistrana v popise sťažnosti uviedla:

a) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum vady,

b) požadovať spôsob uvedenia Tovaru do súladu so Zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od Kúpnej zmluvy,

c) kontaktné údaje reklamujúceho – uľahčí a urýchli to vybavenie reklamácie Predávajúcim.

Vyššie uvedené požiadavky sú len odporúčaniami a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných bez odporúčaného popisu reklamácie.

4. Predávajúci odpovie na reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej prijatia.

5. Protistrana, ktorá uplatňuje práva zo záruky, je povinná doručiť vadný Tovar na adresu ul. Ogrodowa 24, 05-555 Grzędy. Ak by vzhľadom na druh Tovaru alebo spôsob jeho montáže bolo dodanie Protistranou nadmerne sťažené, je Protistrana povinná Tovar sprístupniť Predávajúcemu v mieste, kde sa Tovar nachádza.

§ 8 Záruka

1. Záruka sa poskytuje na dobu 24 mesiacov.

2. Bližšie podmienky záruky poskytovanej Predávajúcim sú uvedené v technickom liste priloženom k ​​Tovaru.

3. Záruka platí len s dokladom o kúpe.

§ 9 Záverečné ustanovenia

1. Aktuálna verzia Pravidiel je dostupná na Webovej stránke.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny Poriadku. Zmeny Pravidiel nemajú vplyv na už uzatvorené alebo plnené Zmluvy.

3. Správcom osobných údajov spracúvaných v súvislosti s realizáciou ustanovení týchto Nariadení a uzatváraním Zmlúv je Predávajúci. Osobné údaje sa spracúvajú na účely, v rozsahu a na základe dôvodov a zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na webovej stránke. Poskytnutie osobných údajov Protistranou je dobrovoľné, avšak v prípade odmietnutia ich poskytnutia môže Predávajúci odmietnuť uzavretie a plnenie Zmluvy.

4. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Nariadenia, platia všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä Občianskeho zákonníka.


Dodatok 1.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE

(tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy).

BPR-PLASTECH sp.z o.o

KRS: 0000693472

sv. Bruzdowa 125A/12

02-991 Varšava

______________________

(meno Priezvisko)

_____________________

(adresa)

Oznamujem Vám, že odstupujem od zmluvy _______________________, uzavretej dňa ____________________.

____________________

(podpis)

BPR-PLASTECH Sp. z o. o.
Zobraziť všetky fotky a videá