Plastic cellars company logo ziemianka.com.pl

Phone number +48 732 081 306

❤ Strona internetowa ma twój język:

🍏 Pravila spletne trgovine

Pravila spletne trgovinePravila spletne trgovinePravilnik - ta pravilnik določa pravila za sklepanje prodajnih pogodb med BPR-PLASTECH sp z o.o. in izvajalci. 🍏 Pravila spletne trgovine Natural Fridge  PonudbaPravila spletne trgovinePravilnik - ta pravilnik določa pravila za sklepanje prodajnih pogodb med BPR-PLASTECH sp z o.o. in izvajalci. 🍏 Pravila spletne trgovine Natural Fridge  PonudbaPravila spletne trgovinePravilnik - ta pravilnik določa pravila za sklepanje prodajnih pogodb med BPR-PLASTECH sp z o.o. in izvajalci. 🍏 Pravila spletne trgovine Natural Fridge  PonudbaPravila spletne trgovinePravilnik - ta pravilnik določa pravila za sklepanje prodajnih pogodb med BPR-PLASTECH sp z o.o. in izvajalci. 🍏 Pravila spletne trgovine Natural Fridge  PonudbaPravila spletne trgovinePravilnik - ta pravilnik določa pravila za sklepanje prodajnih pogodb med BPR-PLASTECH sp z o.o. in izvajalci. 🍏 Pravila spletne trgovine Natural Fridge  PonudbaPravila spletne trgovinePravilnik - ta pravilnik določa pravila za sklepanje prodajnih pogodb med BPR-PLASTECH sp z o.o. in izvajalci. 🍏 Pravila spletne trgovine Natural Fridge  PonudbaPravila spletne trgovinePravilnik - ta pravilnik določa pravila za sklepanje prodajnih pogodb med BPR-PLASTECH sp z o.o. in izvajalci. 🍏 Pravila spletne trgovine Natural Fridge  PonudbaPravila spletne trgovine><X
Pravilnik - ta pravilnik določa pravila za sklepanje prodajnih pogodb med BPR-PLASTECH sp z o.o. in izvajalci.

DEFINICIJE:

1. Pravilnik - ta pravilnik določa pravila za sklepanje prodajnih pogodb med BPR-PLASTECH sp z o.o. in izvajalci.

2. Prodajalec - BPR-PLASTECH sp z o.o. s sedežem v Varšavi, ul. Konduktorska 18/7, 00-775 Varšava, NIP: 9662114813, KRS: 0000693472, REGON: 368194329. Korespondenčni podatki prodajalca: ul. Bruzdowa 125A/12, 02-991, telefon: +48-732-081-306, e-pošta: info@ziemianka.com.pl

3. Blago - blago in izdelki v lasti prodajalca ali v ponudbi prodajalca, namenjeni prodaji.

4. potrošnik - fizična oseba, ki s podjetnikom sklepa pravni posel, ki ni neposredno povezan z njegovo poslovno ali poklicno dejavnostjo,

5. Nasprotna stranka - subjekt, ki sklene prodajno pogodbo s prodajalcem.

6. Pogodba - prodajna pogodba, sklenjena med prodajalcem in nasprotno stranko.

7. Spletna stran - spletna stran se vzdržuje na www.ziemianka.com.pl

8. Naročilo - izjava volje za nakup blaga, ki jo odda nasprotna stranka z obrazcem za naročilo in je namenjena neposredno sklenitvi pogodbe s prodajalcem.

9. Naročilnica - interaktivni obrazec, ki je na voljo na spletnem mestu in omogoča oddajo naročila in določitev pogojev pogodbe, vključno z načinom dostave in plačila.

§ 1 Splošne določbe

1. Ta pravilnik opredeljuje pogoje za sklepanje pogodb med prodajalcem in izvajalci.

2. Predpisi veljajo za vse sporazume in razveljavljajo vse predhodne dogovore med strankami sporazuma.

3. V primeru neskladnosti med Pravili in Sporazumom prevladajo pogodbena določila.

4. Predpisi so naslovljeni tako na potrošnike kot na podjetnike, razen če določena določba ne določa drugače in je naslovljena samo na potrošnike ali samo na podjetnike.

§ 2 Sklenitev pogodb

1. Pogodba je sklenjena, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

a) podpis pogodbe s strani prodajalca in nasprotne stranke,

b) potrditev, da je prodajalec sprejel naročilo, ki ga je oddala nasprotna stranka,

c) potrditev, da nasprotna stranka sprejme ponudbo prodajalca.

2. Ponudba, ki jo odda prodajalec, je zavezujoča le na dan, ki je v njej naveden, v primeru odsotnosti roka pa v 7 dneh od datuma njene priprave.

3. Naročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

a) podatke o nasprotni stranki (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka),

b) vrsto blaga,

c) količino z mersko enoto,

d) naslov in način dostave/prevzema.

4. Sklenitev pogodbe pomeni, da nasprotna stranka sprejme ta pravilnik.

5. Komercialne informacije na spletnem mestu so zgolj informativne narave in ne predstavljajo ponudbe v smislu določb civilnega zakonika, temveč le vabilo izvajalcem k oddaji ponudb za sklenitev prodajne pogodbe.

6. Prodajalec si pridržuje pravico do preklica oddanega naročila/odstopa od pogodbe, če je bilo naročilo oddano na način, ki ni v skladu s Pravilnikom.

7. V primeru, da izvedba dela ali celotnega naročila/pogodbe ni mogoča, bo prodajalec takoj:

a) obvesti nasprotno stranko o preklicu naročila/odstopu od pogodbe v celoti,

b) nasprotni stranki predlaga preklic naročila/odstop od pogodbe v delu, v katerem njena izvedba ni mogoča. Če nasprotna stranka izbere to možnost, bo predmet naročila/pogodbe blago, ki ga zajema preostali del tega naročila.

8. Prodajalec lahko uveljavlja pravice iz odstavkov 6 in 7 v 14 dneh od datuma oddaje naročila/sklenitve pogodbe.

§ 3 Dostava

1. Nasprotni stranki predloženi roki za izvedbo pogodb (dobava blaga) so okvirni in se lahko podaljšajo, kar nasprotni stranki ne daje pravice do odstopa od pogodbe ali uveljavljanja kakršnih koli zahtevkov do prodajalca. V primeru podaljšanja trajanja pogodbe bo prodajalec o tem obvestil nasprotno stranko. Začetek obdobja za dostavo blaga nasprotni stranki se izračuna na naslednji način:

a) če nasprotna stranka izbere način plačila z bančnim nakazilom, elektronskim plačilom ali plačilno kartico - od dneva dobroimetja prodajalčevega TRR ali poravnalnega računa,

b) če nasprotna stranka izbere način plačila z gotovino ali s plačilno kartico ob povzetju - od dneva sklenitve pogodbe.

2. V primeru dostave blaga s strani prodajalca se tveganje izgube ali poškodbe blaga ob prejemu prenese na nasprotno stranko. Nasprotna stranka je dolžna ob prejemu blaga preveriti stanje blaga in morebitne zadržke sporočiti prevozniku. Če ni ugovorov na zapisnik o prevzemu, se domneva, da Blago ni imelo nobenih napak. Zgornji pridržek ne velja za Potrošnike.

3. Če se odločite za osebni prevzem blaga ali prevoz na način, ki ga organizira nasprotna stranka, bo prodajalec nasprotno stranko obvestil o pripravljenosti blaga za prevzem. Tveganje izgube in poškodbe blaga se prenese na nasprotno stranko od datuma in prepustitev blaga nasprotni stranki ali prevozniku. V tem primeru prodajalec ne odgovarja za škodo, nastalo med transportom.

4. Vse zadržke glede količine, kakovosti ali stanja blaga, ki jih potrošnik odkrije ob prevzemu, je treba sporočiti prodajalcu v treh koledarskih dneh od prevzema dostave.

5. Nasprotna stranka je dolžna zagotoviti, da voznik, ki opravlja prevoz blaga za prodajalca, lahko prispe na naslov za dostavo, naveden v pogodbi. Raztovarjanje blaga ni zajeto v pogodbi in se zaračuna nasprotni stranki, razen če pogodba določa drugače.

6. V primeru dostave blaga je nasprotna stranka le-tega dolžna prevzeti v dogovorjenem roku. Če nasprotna stranka ne želi prevzeti blaga v roku, določenem v pogodbi, lahko prodajalec skladišči blago največ 14 dni, nasprotna stranka pa je dolžna povrniti stroške skladiščenja, zavarovanja in transporta. Če blago ni prevzeto v 14 dneh od dneva, ko je bila nasprotna stranka obveščena o pripravljenosti blaga za prevzem ali od prvega poskusa dostave, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe. Prodajalec lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe v 30 dneh od dneva nastanka dogodka, ki opravičuje možnost uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe.

§ 4 Cena in plačilni pogoji

1. Cene, ki jih ponuja prodajalec, so podane v poljskih zlotih (PLN) ali v evrih (EUR) in vključujejo vse davke. Skupna cena vključno z davki blaga, ki je predmet naročila, kot tudi stroški dostave in drugi stroški, in kadar višine teh nadomestil ni mogoče določiti - o obveznosti njihovega plačila, je nasprotna stranka obveščena na spletni strani, ko oddaja naročila.

2. Če nasprotna stranka izbere plačilo z bančnim nakazilom, plačilno kartico ali elektronskimi plačili, je dolžna plačilo izvesti v roku 3 koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe. Za dan plačila se šteje datum dobroimetja na TRR prodajalca.

3. Če nasprotna stranka zamuja s plačilom dela ali celotne cene, ima prodajalec pravico do odstopa od pogodbe, ki jo lahko uveljavlja v roku 30 dni od zapadlosti zahtevka za plačilo cene.

4. Do plačila polne cene ostane blago v lasti prodajalca. Neplačilo celotne cene v dogovorjenem roku ima prodajalca pravico prevzeti blago od nasprotne stranke. Vložitev morebitnih reklamacij nasprotne stranke podjetnika ne odvezuje obveznosti pravočasnega plačila.

§ 5 Pravice potrošnikov

1. Potrošnik ima pravico, da v primeru sklenitve pogodbe na daljavo ali izven sedeža prodajalca v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga.

2. Rok za odstop od kupoprodajne pogodbe začne teči za kupoprodajno pogodbo, v kateri Prodajalec blago izda - od prevzema v posest s strani Potrošnika ali tretje osebe, ki jo on navede, razen prevoznika, in v primeru, da prodaja pogodba zajema številne izdelke, ki se dobavljajo ločeno, v serijah ali delih - od prevzema zadnjega izdelka, serije ali dela, za druge pogodbe - od datuma njihove sklenitve.

3. Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe je treba prodajalcu poslati nedvoumno izjavo o odstopu v papirni ali elektronski obliki. Za izpolnitev roka je dovolj, da pošljete izjavo pred njegovim iztekom. Obrazec izjave o odstopu od pogodbe je v prilogi 1 Pravilnika.

4. V primeru odstopa od pogodbe bo prodajalec potrošniku nemudoma, najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je bil prodajalec obveščen o odstopu, vrnil vplačila, prejeta od pogodbe. Vračilo bo izvedeno na enak način, kot ga je uporabil Potrošnik.

5. Prodajalec lahko zadrži vračilo plačil, ki jih je prejel od potrošnika, do prejema vrnjenega blaga. O datumu in obliki vračila blaga se dogovorite s prodajalcem. Blago vračamo na naslov ul. Ogrodowa 24, 05-555 Grzędy.

6. Potrošnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi njegove uporabe na način, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga. Prodajalec ima pravico od vrnjenih sredstev odšteti znesek nadomestila za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi uporabe na način, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošniku zaradi odstopa od pogodbe.

7. Pravice do odstopa od pogodbe nima Potrošnik v zvezi s pogodbami iz čl. 38 sek. 1 Zakona o pravicah potrošnikov, še posebej v zvezi s pogodbami, v katerih je blago nemontažno blago, izdelano po specifikacijah potrošnika ali služi za zadovoljevanje njegovih individualnih potreb.

§ 6 Določbe o podjetnikih

1. Odgovornost Terjatev prodajalca do nasprotne stranke, ki ni potrošnik, je ne glede na pravno podlago omejena – tako kot del posameznega terjatve kot tudi za vse terjatve skupaj – na znesek cene, plačane po pogodbi, na katero terjatve nasprotne stranke so povezane. Prodajalec nasprotni stranki, ki ni potrošnik, odgovarja le za tipično škodo, ki je bila predvidena ob sklenitvi pogodbe, in ne odgovarja za izgubljeni dobiček.

2. V primeru neupravičene zavrnitve prevzema naročenega blaga ima prodajalec pravico zaračunati pogodbeni stranki pogodbeno kazen v višini dogovorjenega stroška dostave.

3. Morebitni spori, ki nastanejo med prodajalcem in nasprotno stranko, ki ni potrošnik, se predložijo sodišču, ki je pristojno po sedežu prodajalca.

§ 7 Pritožbe

1. Prodajalec prodaja blago brez fizičnih in pravnih napak. Prodajalec odgovarja nasprotni stranki, če ima blago fizično ali pravno napako (garancija).

2. Pritožbo v zvezi z garancijo lahko vloži nasprotna stranka, na primer:

a) pisno na naslov za dopisovanje,

b) v elektronski obliki preko elektronske pošte,

c) osebno.

3. Priporočljivo je, da nasprotna stranka v opisu reklamacije navede:

a) podatke in okoliščine v zvezi s predmetom reklamacije, zlasti vrsto in datum okvare,

b) zahtevati način uskladitve blaga s pogodbo ali izjavo o znižanju cene ali odstopu od prodajne pogodbe,

c) kontaktne podatke pritožnika – to bo prodajalcu olajšalo in pospešilo obravnavo reklamacije.

Zgoraj navedene zahteve so le priporočila in ne vplivajo na učinkovitost pritožb, predloženih brez priporočenega opisa pritožbe.

4. Prodajalec bo na reklamacijo odgovoril nemudoma, najkasneje v roku 14 koledarskih dni od dneva njenega prejema.

5. Nasprotna stranka, ki uveljavlja pravice iz garancije, je dolžna blago z napako dostaviti na naslov ul. Ogrodowa 24, 05-555 Grzędy. Če bi bila zaradi vrste blaga ali načina njegove montaže dobava s strani nasprotne stranke prekomerno otežena, je nasprotna stranka dolžna dati blago na voljo prodajalcu na kraju, kjer se blago nahaja.

§ 8 Garancija

1. Garancija velja za obdobje 24 mesecev.

2. Podrobni pogoji garancije, ki jih zagotavlja prodajalec, so navedeni v tehničnem listu, priloženem blagu.

3. Garancija velja le z dokazilom o nakupu.

§ 9 Končne določbe

1. Trenutna različica Pravilnika je na voljo na spletni strani.

2. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika. Spremembe Pravilnika ne vplivajo na že sklenjene ali izvedene pogodbe.

3. Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z izvajanjem določb tega pravilnika in sklepanjem pogodb, je prodajalec. Osebni podatki se obdelujejo za namene, v okviru in na podlagi podlag ter načel, navedenih v politiki zasebnosti, objavljeni na spletnem mestu. Zagotavljanje osebnih podatkov s strani nasprotne stranke je prostovoljno, vendar lahko v primeru zavrnitve posredovanja prodajalec zavrne sklenitev in izvajanje pogodbe.

4. V zadevah, ki jih ti predpisi ne urejajo, se uporabljajo splošno veljavne določbe poljske zakonodaje, zlasti civilnega zakonika.


Dodatek 1.

ODSTOPNI OBRAZEC

(ta obrazec izpolnite in vrnite le, če želite odstopiti od pogodbe).

BPR-PLASTECH sp z o.o

KRS: 0000693472

st. Bruzdova 125A/12

02-991 Varšava

____________________

(ime priimek)

____________________

(naslov)

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe _______________________, sklenjene dne ____________________.

___________________

(podpis)

BPR-PLASTECH Sp. z o. o.
Prikaži vse fotografije in videe