Plastic cellars company logo ziemianka.com.pl

Phone number +48 732 081 306

❤ Strona internetowa ma twój język:

🍏 Vorschriften

VorschriftenVorschriftenReglement van Orde – dit Reglement legt de regels vast voor het sluiten van verkoopcontracten tussen BPR-PLASTECH sp. z o.o. en kopers. 🍏 Vorschriften Natural Fridge  AanbodVorschriftenReglement van Orde – dit Reglement legt de regels vast voor het sluiten van verkoopcontracten tussen BPR-PLASTECH sp. z o.o. en kopers. 🍏 Vorschriften Natural Fridge  AanbodVorschriftenReglement van Orde – dit Reglement legt de regels vast voor het sluiten van verkoopcontracten tussen BPR-PLASTECH sp. z o.o. en kopers. 🍏 Vorschriften Natural Fridge  AanbodVorschriftenReglement van Orde – dit Reglement legt de regels vast voor het sluiten van verkoopcontracten tussen BPR-PLASTECH sp. z o.o. en kopers. 🍏 Vorschriften Natural Fridge  AanbodVorschriftenReglement van Orde – dit Reglement legt de regels vast voor het sluiten van verkoopcontracten tussen BPR-PLASTECH sp. z o.o. en kopers. 🍏 Vorschriften Natural Fridge  AanbodVorschriftenReglement van Orde – dit Reglement legt de regels vast voor het sluiten van verkoopcontracten tussen BPR-PLASTECH sp. z o.o. en kopers. 🍏 Vorschriften Natural Fridge  AanbodVorschriftenReglement van Orde – dit Reglement legt de regels vast voor het sluiten van verkoopcontracten tussen BPR-PLASTECH sp. z o.o. en kopers. 🍏 Vorschriften Natural Fridge  AanbodVorschriften><X
Reglement van Orde – dit Reglement legt de regels vast voor het sluiten van verkoopcontracten tussen BPR-PLASTECH sp. z o.o. en kopers.

DEFINITIES:

1. Reglement – ​​dit Reglement legt de regels vast voor het sluiten van verkoopovereenkomsten tussen BPR-PLASTECH sp. z o.o. stevig. en aannemers.

2. Verkoper - BPR-PLASTECH sp. z o.o. met statutaire zetel in Warschau, ul. Konduktorska 18/7, 00-775 Warsaw, NIP: 9662114813, KRS: 0000693472, REGON: 368194329. Correspondentiegegevens van de verkoper: ul. Bruzdowa 125A/12, 02-991, telefoon: +48- 732 -081-306, e-mail: info@ziemianka.com.pl

3. Goederen – goederen en producten die eigendom zijn van of worden aangeboden door Verkoper en bestemd zijn voor verkoop.

4. Consument – ​​een natuurlijke persoon die met de ondernemer een rechtshandeling aangaat die niet direct verband houdt met diens commerciële of beroepsactiviteit,

5. Wederpartij – een bedrijf dat een koopovereenkomst sluit met de verkoper.

6. Overeenkomst – een koopovereenkomst gesloten tussen de verkoper en de wederpartij.

7. Website – website op www.ziemianka.com.pl

8. Bestelling – een intentieverklaring tot aankoop van Goederen ingediend door de Wederpartij met behulp van het Bestelformulier en rechtstreeks gericht op het sluiten van een Overeenkomst met de Verkoper.

9. Bestelformulier – een interactief formulier dat beschikbaar is op de website waarmee een bestelling kan worden geplaatst en waarin de voorwaarden van de overeenkomst worden gespecificeerd, inclusief de wijze van levering en betaling.

§ 1 Algemene bepalingen

1. Deze voorwaarden bepalen de voorwaarden voor het sluiten van overeenkomsten tussen verkoper en opdrachtnemers.

2. De bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen contractpartijen.

3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen en het contract, prevaleren de bepalingen van het contract.

4. De bepalingen zijn gericht op zowel consumenten als ondernemers, tenzij een specifieke bepaling anders bepaalt, en zijn alleen gericht op consumenten of alleen op ondernemers.

§ 2 Contractafsluiting

1. De overeenkomst komt tot stand door het voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

a) ondertekening van het contract door de verkoper en de andere partij,

b) bevestiging van aanvaarding door de verkoper van de door de wederpartij geplaatste bestelling,

c) Bevestiging van aanvaarding door wederpartij van het door verkoper uitgebrachte aanbod.

2. Het aanbod van de verkoper is slechts bindend op de daarin vermelde datum, bij gebreke van een termijn binnen 7 dagen vanaf de datum van totstandkoming.

3. De bestelling moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

a) gegevens van de tegenpartij (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer),

b) soort goederen,

c) hoeveelheid met maateenheid,

d) Adres en wijze van bezorgen/afhalen.

4. Het sluiten van de overeenkomst houdt aanvaarding in van deze voorwaarden door de wederpartij.

5. De commerciële informatie op de website is louter informatief en vormt geen aanbod in de zin van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, maar slechts een uitnodiging aan opdrachtnemers tot het doen van aanbiedingen tot het sluiten van een koopovereenkomst.

6. De verkoper behoudt zich het recht voor om de geplaatste bestelling te annuleren of de overeenkomst te herroepen indien de bestelling is geplaatst op een manier die niet voldoet aan de voorschriften.

7. Indien de uitvoering van de bestelling/overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is, zal de verkoper onverwijld het volgende doen:

a) informeert de andere partij over de annulering van de bestelling/volledige terugtrekking uit het contract,

b) stelt aan de andere partij voor om de bestelling te annuleren of zich terug te trekken uit het deel van het contract waar de uitvoering ervan niet mogelijk is. Indien deze optie wordt gekozen door de wederpartij, zijn de goederen waarop de rest van deze bestelling betrekking heeft, het onderwerp van de bestelling/overeenkomst.

8. De verkoper kan de in lid 6 en 7 genoemde rechten uitoefenen binnen 14 dagen vanaf de datum van de bestelling/sluiting van het contract.

§ 3 Levering

1. De aan de wederpartij voorgelegde termijnen voor de uitvoering van overeenkomsten (levering van goederen) zijn indicatief en kunnen worden verlengd, wat de wederpartij niet het recht geeft om zich terug te trekken uit het contract of om vorderingen jegens de verkoper te doen gelden. Bij verlenging van de contractperiode zal verkoper de wederpartij hiervan op de hoogte stellen. De aanvang van de termijn voor levering van de goederen aan de wederpartij wordt als volgt berekend:

a) als de andere partij kiest voor de betaalmethode bankoverschrijving, elektronische betaling of betaalkaart - vanaf de datum van bijschrijving op de bankrekening of vereffeningsrekening van de verkoper,

b) als de Wederpartij kiest voor de wijze van betaling contant of per pin bij levering – vanaf de datum van het sluiten van de Overeenkomst.

2. Bij levering van de goederen door de verkoper gaat het risico van verlies of beschadiging over levering van de goederen aan de wederpartij na ontvangst. Bij ontvangst van de goederen is de wederpartij verplicht de staat van de goederen te controleren en de vervoerder op de hoogte te stellen van eventuele voorbehouden. Indien er geen bezwaren zijn tegen het acceptatierapport, wordt aangenomen dat de goederen geen gebreken vertoonden. Bovenstaand voorbehoud geldt niet voor consumenten.

3. Indien u besluit de goederen zelf af te halen of te vervoeren op een door de wederpartij georganiseerde wijze, zal de verkoper de wederpartij informeren dat de goederen klaar staan ​​om afgehaald te worden. Het risico van verlies van en beschadiging van de goederen gaat op de wederpartij over vanaf de datum waarop de goederen aan de wederpartij of de vervoerder zijn overgedragen. De verkoper is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat tijdens het transport.

4. Elk voorbehoud met betrekking tot de hoeveelheid, kwaliteit of staat van de goederen dat de consument bij ontvangst vaststelt, moet binnen drie kalenderdagen na aanvaarding van de levering aan de verkoper worden meegedeeld.

5. De wederpartij is verplicht ervoor te zorgen dat de chauffeur die voor de verkoper het goederenvervoer uitvoert, naar het in de overeenkomst vermelde afleveradres kan rijden. Het lossen van de goederen maakt geen deel uit van de overeenkomst en wordt aan de wederpartij in rekening gebracht, tenzij de overeenkomst anders bepaalt.

6. Indien de zaken worden afgeleverd, is de wederpartij verplicht deze binnen de overeengekomen termijn af te halen. Indien de wederpartij weigert de goederen binnen de in de overeenkomst genoemde termijn in ontvangst te nemen, kan de verkoper de goederen voor een periode van maximaal 14 dagen opslaan en is de wederpartij verplicht de kosten van opslag, verzekering en transport te vergoeden. Indien de goederen niet zijn opgehaald binnen 14 dagen vanaf de datum van kennisgeving van de wederpartij over de gereedheid van de goederen voor afhaling of de eerste poging tot levering, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te herroepen. De verkoper kan het recht uitoefenen om de overeenkomst te herroepen binnen 30 dagen vanaf de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de mogelijkheid om het recht om de overeenkomst te herroepen uit te oefenen.

§ 4 Prijs- en betalingsvoorwaarden

1. De door de verkoper aangeboden prijzen zijn in Poolse zloty's (PLN) of in euro's (EUR) en zijn inclusief alle belastingen. De totale prijs, inclusief belastingen, van de goederen die het voorwerp uitmaken van de bestelling, evenals verzendkosten en andere kosten, en als het bedrag van deze vergoedingen niet kan worden bepaald, wordt de wederpartij op de website geïnformeerd over wanneer betalen bij het plaatsen van de bestelling.

2. Indien de wederpartij kiest voor betaling via bankoverschrijving, betaalkaart of elektronische betaling, is de wederpartij verplicht de betaling te verrichten binnen 3 kalenderdagen vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst. De dag van betaling is de dag van bijschrijving op de bankrekening van de verkoper.

3. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de betaling van een deel of de gehele prijs, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te herroepen, wat de verkoper kan uitoefenen binnen 30 dagen na de vervaldatum van de vordering tot betaling van de prijs.

4. De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de prijs volledig is betaald. Indien de volledige prijs niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, is de verkoper gerechtigd de goederen bij de wederpartij op te halen. Het indienen van eventuele klachten ontslaat de contractpartner, die ondernemer is, niet van de verplichting om tijdig te betalen.

Sectie 5 Consumentenrechten

1. De consument heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen indien deze op afstand of buiten de vestigingsplaats van de verkoper is gesloten.

2. De herroepingstermijn begint voor de koopovereenkomst waarbij de verkoper de goederen overhandigt – vanaf het moment dat de consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit neemt, en in het geval van verkoop omvat het contract veel producten die afzonderlijk, in partijen of in delen worden geleverd - vanaf het in bezit nemen van het laatste product, partij of onderdeel, voor andere contracten - vanaf de datum van sluiting ervan.

3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet een duidelijke verklaring van herroeping in papieren of elektronische vorm naar de verkoper worden gestuurd. Om de deadline te halen, volstaat het om een ​​verklaring te sturen voordat de deadline verstrijkt. De voorbeeldverklaring van intrekking is als bijlage 1 bij het Reglement gevoegd.

4. In geval van herroeping zal de verkoper het bedrag dat hij van de consument heeft betaald onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop de verkoper op de hoogte is gesteld van de herroeping, terugbetalen. De terugbetaling vindt plaats op de g gemakkelijke manier die de consument gebruikte.

5. De verkoper kan de terugbetaling van de van de consument ontvangen betalingen weigeren totdat de geretourneerde goederen zijn ontvangen. De datum en vorm van terugzending van de goederen moeten met de verkoper worden overeengekomen. Goederen worden geretourneerd naar het adres op ul. Ogrodowa 24, 05-555 Grzędy.

6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De verkoper heeft het recht om op de geretourneerde bedragen het bedrag van de vergoeding voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, in te houden als gevolg van de herroeping van de goederen. contract.

7. De consument heeft niet het recht om de overeenkomst te herroepen in de in artikel 1 genoemde overeenkomsten. 38 lid 1 van de Wet op de consumentenrechten, in het bijzonder ook met betrekking tot overeenkomsten waarbij de goederen niet-geprefabriceerde dingen zijn die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of om aan zijn individuele behoeften te voldoen.

§ 6 bepalingen voor ondernemers

1. Verantwoordelijkheid

De vordering van de verkoper op een wederpartij die geen consument is, ongeacht zijn rechtsgrond, is - zowel als onderdeel van een individuele vordering als voor alle vorderingen als geheel - beperkt tot het bedrag van de prijs die is betaald in het kader van de overeenkomst waaraan de andere partij vorderingen van partijen staan ​​in verband met elkaar. De verkoper is jegens de wederpartij, die geen consument is, alleen aansprakelijk voor de typische schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was en niet voor gederfde winst.

2. In geval van een ongerechtvaardigde weigering om de bestelde goederen af ​​te halen, heeft de verkoper het recht om de contractpartner een contractuele boete in rekening te brengen ter hoogte van de overeengekomen leveringskosten.

3. Alle geschillen tussen de verkoper en de wederpartij die geen consument is, zullen worden voorgelegd aan de rechter bevoegd voor de vestigingsplaats van de verkoper.

Artikel 7 Klachten

1. De verkoper verkoopt goederen die vrij zijn van materiële en juridische gebreken. De verkoper is jegens de wederpartij aansprakelijk als de goederen een materieel of juridisch gebrek vertonen (garantie).

2. Een klacht onder de garantie kan worden ingediend door de wederpartij, bijvoorbeeld:

a) schriftelijk naar het correspondentieadres,

b) in elektronische vorm per e-mail,

c) persoonlijk.

3. Het verdient aanbeveling dat de wederpartij bij de omschrijving van de klacht vermeldt:

a) Informatie en omstandigheden over het onderwerp van de klacht, in het bijzonder het type en het tijdstip van het defect,

b) een mogelijkheid vragen om de goederen in overeenstemming te brengen met het contract of een verklaring vragen over de prijsvermindering of terugtrekking uit het koopcontract,

c) Contactgegevens van de klager – dit zal de afhandeling van de klacht door de Verkoper vergemakkelijken en versnellen.

Bovenstaande vereisten zijn slechts aanbevelingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van ingediende klachten zonder de aanbevolen omschrijving van de klacht.

4. Verkoper reageert onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op de klacht.

5. De wederpartij die het recht uit hoofde van de garantie uitoefent, is verplicht de gebrekkige goederen af ​​te leveren op het adres ul. Ogrodowa 24, 05-555 Grzedy. Indien levering door de wederpartij door de aard van de zaken of de wijze van montage buitensporig bezwaarlijk is, is de wederpartij verplicht de zaken ter beschikking te stellen van de verkoper op de plaats waar de zaken zich bevinden.

§ 8 Garantie

1. De garantie is 24 maanden.

2. De gedetailleerde garantievoorwaarden van de verkoper staan ​​vermeld in de technische fiche die bij de goederen is gevoegd.

3. De garantie is alleen geldig met een aankoopbewijs.

§ 9 Slotbepalingen

1. De actuele versie van het Reglement is beschikbaar op de website.

2. De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het reglement aan te brengen. Wijzigingen in het reglement van orde hebben geen effect op reeds gesloten of uitgevoerde contracten.

3. De beheerder van persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement en het sluiten van overeenkomsten is de verkoper. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden, in de mate en op basis van de redenen en principes die zijn aangegeven in het privacybeleid dat op de website is gepubliceerd. Het verstrekken van persoonsgegevens door de wederpartij is vrijwillig. In geval van weigering van bere De verkoper kan echter weigeren deze gegevens te verstrekken voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst.

4. In aangelegenheden die niet in dit reglement van orde worden geregeld, zijn de algemeen geldende bepalingen van het Poolse recht, in het bijzonder het burgerlijk wetboek, van toepassing.

Bijlage 1.

HERROEPINGSFORMULIER

(Dit formulier dient u alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen).

BPR PLASTECH sp. z o.o

KRS: 0000693472

St. Bruzdowa 125A/12

02-991 Warschau

____________________

(Voornaam Achternaam)

____________________

(Adres)

Hierbij deel ik u mede dat ik de overeenkomst herroep die op ___________________________________________ is gesloten.

___________________

(Handtekening)

BPR-PLASTECH Sp. z o. o.
Toon alle foto’s en video’s