Plastic cellars company logo ziemianka.com.pl

Phone number +48 732 081 306

❤ Strona internetowa ma twój język:

🍏 Interneta veikala noteikumi

Interneta veikala noteikumiInterneta veikala noteikumiNoteikumi - šie noteikumi, kas nosaka pārdošanas līgumu noslēgšanas noteikumus starp BPR-PLASTECH sp.z o.o. un darbuzņēmējiem. 🍏 Interneta veikala noteikumi Natural Fridge  PiedāvājumsInterneta veikala noteikumiNoteikumi - šie noteikumi, kas nosaka pārdošanas līgumu noslēgšanas noteikumus starp BPR-PLASTECH sp.z o.o. un darbuzņēmējiem. 🍏 Interneta veikala noteikumi Natural Fridge  PiedāvājumsInterneta veikala noteikumiNoteikumi - šie noteikumi, kas nosaka pārdošanas līgumu noslēgšanas noteikumus starp BPR-PLASTECH sp.z o.o. un darbuzņēmējiem. 🍏 Interneta veikala noteikumi Natural Fridge  PiedāvājumsInterneta veikala noteikumiNoteikumi - šie noteikumi, kas nosaka pārdošanas līgumu noslēgšanas noteikumus starp BPR-PLASTECH sp.z o.o. un darbuzņēmējiem. 🍏 Interneta veikala noteikumi Natural Fridge  PiedāvājumsInterneta veikala noteikumiNoteikumi - šie noteikumi, kas nosaka pārdošanas līgumu noslēgšanas noteikumus starp BPR-PLASTECH sp.z o.o. un darbuzņēmējiem. 🍏 Interneta veikala noteikumi Natural Fridge  PiedāvājumsInterneta veikala noteikumiNoteikumi - šie noteikumi, kas nosaka pārdošanas līgumu noslēgšanas noteikumus starp BPR-PLASTECH sp.z o.o. un darbuzņēmējiem. 🍏 Interneta veikala noteikumi Natural Fridge  PiedāvājumsInterneta veikala noteikumiNoteikumi - šie noteikumi, kas nosaka pārdošanas līgumu noslēgšanas noteikumus starp BPR-PLASTECH sp.z o.o. un darbuzņēmējiem. 🍏 Interneta veikala noteikumi Natural Fridge  PiedāvājumsInterneta veikala noteikumi><X
Noteikumi - šie noteikumi, kas nosaka pārdošanas līgumu noslēgšanas noteikumus starp BPR-PLASTECH sp.z o.o. un darbuzņēmējiem.

DEFINĪCIJAS:

1. Noteikumi - šie noteikumi, kas nosaka pārdošanas līgumu noslēgšanas noteikumus starp BPR-PLASTECH sp.z o.o. un darbuzņēmējiem.

2. Pārdevējs - BPR-PLASTECH sp.z o.o. ar juridisko adresi Varšavā, ul. Konduktorska 18/7, 00-775 Varšava, NIP: 9662114813, KRS: 0000693472, REGON: 368194329. Pārdevēja korespondences rekvizīti: ul. Bruzdowa 125A/12, 02-991, tālrunis: +48-732-081-306, e-pasts: info@ziemianka.com.pl

3. Preces - Pārdevējam piederošas vai Pārdevēja piedāvātās preces un produkti, kas paredzēti pārdošanai.

4. Patērētājs - fiziska persona, kas veic tiesisku darījumu ar uzņēmēju, kas nav tieši saistīts ar viņa uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību,

5. Darījuma partneris - subjekts, kas slēdz pārdošanas līgumu ar Pārdevēju.

6. Līgums - pārdošanas līgums, kas noslēgts starp Pārdevēju un Darījuma partneri.

7. Tīmekļa vietne - vietne, kas tiek uzturēta www.ziemianka.com.pl

8. Pasūtījums - Darījuma partnera, izmantojot Pasūtījuma veidlapu, iesniegts Preču pirkšanas gribas apliecinājums, kas vērsts tieši uz Līguma noslēgšanu ar Pārdevēju.

9. Pasūtījuma veidlapa - Vietnē pieejama interaktīva veidlapa, kas ļauj veikt Pasūtījumu un precizēt Līguma nosacījumus, tai skaitā piegādes un apmaksas veidu.

§ 1 Vispārīgi noteikumi

1. Noteikumi nosaka nosacījumus līgumu slēgšanai starp Pārdevēju un Izpildītājiem.

2. Noteikumi attiecas uz visiem nolīgumiem un atceļ visus iepriekšējos nolīgumus starp Līguma pusēm.

3. Noteikumu un Līguma neatbilstību gadījumā noteicošie ir līguma noteikumi.

4. Noteikumi ir adresēti gan Patērētājiem, gan uzņēmējiem, ja vien kāds noteikums nenosaka citādi un ir adresēts tikai Patērētājiem vai tikai uzņēmējiem.

2.§ Līgumu noslēgšana

1. Līgums tiek noslēgts, izpildoties vienam no šādiem nosacījumiem:

a) Pārdevēja un Darījuma partnera parakstot Līgumu,

b) apstiprinājums, ka Pārdevējs ir pieņēmis Darījuma partnera Pasūtījumu,

c) apstiprinājums, ka darījuma partneris ir pieņēmis Pārdevēja iesniegto piedāvājumu.

2. Pārdevēja iesniegtais piedāvājums ir saistošs tikai tajā norādītajā datumā, bet termiņa neesamības gadījumā 7 dienu laikā no tā sagatavošanas dienas.

3. Pasūtījumā jābūt vismaz šādiem datiem:

a) informācija par darījuma partneru (vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs),

b) Preču veids,

c) daudzums ar mērvienību,

d) adrese un piegādes/saņemšanas veids.

4. Līguma noslēgšana nozīmē Darījuma partnera akceptu šiem Noteikumiem.

5. Tīmekļa vietnē esošā komerciālā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un tā nav piedāvājums Civilkodeksa noteikumu izpratnē, bet gan tikai aicinājums Izpildītājiem iesniegt piedāvājumus pārdošanas līguma noslēgšanai.

6. Pārdevējs patur tiesības atcelt veikto Pasūtījumu/atkāpties no Līguma, ja Pasūtījums ir veikts Noteikumiem neatbilstošā veidā.

7. Gadījumā, ja Pasūtījuma/Līguma daļas vai visas daļas izpilde nav iespējama, Pārdevējs nekavējoties:

a) informē Darījuma partneri par Pasūtījuma atcelšanu/atkāpšanos no Līguma pilnībā,

b) ierosina Darījuma partnerim atcelt Rīkojumu/atkāpties no Līguma tajā daļā, kurā tā izpilde nav iespējama. Ja šo opciju izvēlas Darījuma partneris, Pasūtījuma/Līguma priekšmets būs Preces, uz kurām attiecas šī Pasūtījuma pārējā daļa.

8. Pārdevējs var izmantot 6. un 7. punktā minētās tiesības 14 dienu laikā no Pasūtījuma/Līguma noslēgšanas dienas.

§ 3 Piegāde

1. Darījuma partnerim uzrādīto Līgumu izpildes (Preču piegādes) termiņi ir orientējoši un var tikt pagarināti, kas nedod tiesības Darījuma partnerim atkāpties no līguma vai celt pretenzijas pret Pārdevēju. Līguma termiņa pagarināšanas gadījumā Pārdevējs par to paziņo Darījuma partnerim. Perioda sākums Preču piegādei Darījuma partnerim tiek aprēķināts šādi:

a) ja darījuma partneris izvēlas apmaksas veidu ar bankas pārskaitījumu, elektronisko maksājumu vai maksājumu karti - no dienas, kad Pārdevēja bankas konts vai norēķinu konts ir ieskaitīts,

b) ja darījuma partneris izvēlas maksājuma veidu skaidrā naudā vai ar maksājumu karti piegādes brīdī - no Līguma noslēgšanas dienas.

2. Gadījumā, ja Preci piegādā Pārdevējs, Preču nozaudēšanas vai bojājuma risks tiek nodots Darījuma partnerim pēc saņemšanas. Preču saņemšanas brīdī Darījuma partnera pienākums ir pārbaudīt Preču stāvokli un ziņot par iespējamām atrunām pārvadātājam. Ja pret pieņemšanas aktu nav iebildumu, tiek pieņemts, ka Precēm nebija nekādu defektu. Iepriekš minētā atruna neattiecas uz Patērētājiem.

3. Izvēloties Preces izņemt personīgi vai transportēt Darījuma partnera organizētā veidā, Pārdevējs informēs Darījuma partneri par Preču gatavību izņemšanai. Preču nozaudēšanas un bojājuma risks tiek nodots Darījuma partnerim no datuma un Preču izdošana Darījuma partnerim vai pārvadātājam. Šādā situācijā Pārdevējs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā.

4. Jebkādas atrunas attiecībā uz Preču daudzumu, kvalitāti vai stāvokli, ko Patērētājs konstatējis saņemšanas brīdī, ir jāpaziņo Pārdevējam trīs kalendāro dienu laikā pēc piegādes pieņemšanas.

5. Darījuma partnera pienākums ir nodrošināt, lai vadītājs, kurš veic Preču transportēšanu Pārdevējam, varētu izbraukt uz Līgumā norādīto piegādes adresi. Preču izkraušanu Līgums nesedz un par to iekasē darījumu partneris, ja vien Līgumā nav noteikts citādi.

6. Preču piegādes gadījumā Darījuma partnera pienākums ir tās izņemt norunātajā laikā. Ja Darījuma partneris atsakās pieņemt Preces Līgumā noteiktajā termiņā, Pārdevējs Preces var uzglabāt ne ilgāk kā 14 dienas, un Darījuma partnerim būs pienākums atlīdzināt uzglabāšanas, apdrošināšanas un transporta izmaksas. Ja Preces netiek izņemtas 14 dienu laikā no dienas, kad darījuma partneris ir informēts par Preču gatavību izņemt vai pirmo mēģinājumu tās piegādāt, Pārdevējam ir tiesības atkāpties no līguma. Pārdevējs var izmantot tiesības atkāpties no līguma 30 dienu laikā no dienas, kad noticis notikums, kas pamato iespēju izmantot tiesības atkāpties no līguma.

§ 4 Cena un apmaksas noteikumi

1. Pārdevēja piedāvātās cenas ir norādītas Polijas zlotos (PLN) vai eiro (EUR) un ietver visus nodokļus. Pasūtījuma priekšmetā esošo Preču kopējā cena, ieskaitot nodokļus, kā arī piegādes izmaksas un citas izmaksas, un, ja šo nodevu apmērs nav nosakāms - par pienākumu tās samaksāt, darījuma partneris tiek informēts Vietnē, kad nododot Pasūtījumu.

2. Ja Darījuma partneris izvēlas maksājumu ar bankas pārskaitījumu, maksājumu karti vai elektroniskos maksājumus, Darījuma partnera pienākums ir veikt maksājumu 3 kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts Pārdevēja bankas konta ieskaitīšanas datums.

3. Ja Darījuma partneris kavējas ar cenas daļēju vai visu samaksu, Pārdevējam ir tiesības atkāpties no līguma, ko Pārdevējs var izmantot 30 dienu laikā no cenas samaksas prasījuma termiņa beigām.

4. Līdz pilnas cenas samaksai Preces paliek Pārdevēja īpašumā. Visas cenas nesamaksāšana norunātajā termiņā dod Pārdevējam tiesības saņemt Preces no Darījuma partnera. Sūdzību iesniegšana neatbrīvo Darījuma partneri, kas ir uzņēmējs, no pienākuma maksāt laikā.

§ 5. Patērētāju tiesības

1. Patērētājam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja tas noslēgts attālināti vai ārpus Pārdevēja atrašanās vietas, 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu.

2. Pārdošanas līguma atteikšanās termiņš sākas pirkuma līgumam, kurā Pārdevējs Preci izsniedz - no brīža, kad to pārņem Patērētājs vai viņa norādītā trešā persona, kas nav pārvadātājs, un gadījumā, līgums aptver daudzas preces, kas tiek piegādātas atsevišķi, partijās vai pa daļām - no pēdējās preces, partijas vai daļas pārņemšanas, citiem līgumiem - no to noslēgšanas dienas.

3. Lai izmantotu tiesības atkāpties no Līguma, Pārdevējam ir jānosūta nepārprotams atteikuma paziņojums papīra vai elektroniskā veidā. Lai ievērotu termiņu, pietiek ar izziņas nosūtīšanu pirms tā termiņa beigām. Paziņojuma par atteikšanos no līguma paraugs pievienots Nolikuma 1.pielikumā.

4. Līguma atteikšanās gadījumā Pārdevējs nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par atteikumu, atmaksā no Patērētāja saņemtos maksājumus. Atmaksa tiks veikta tādā pašā veidā, kā to izmantoja Patērētājs.

5. Pārdevējs var ieturēt no Patērētāja saņemto maksājumu atmaksu līdz atdotās Preces saņemšanai. Preču atgriešanas datums un forma jāsaskaņo ar Pārdevēju. Preces tiek atgrieztas uz adresi ul. Ogrodowa 24, 05-555 Grzędy.

6. Patērētājs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja tās tiek izmantotas tādā veidā, kas pārsniedz to, kas nepieciešams Preču rakstura, īpašību un darbības konstatēšanai. Pārdevējam ir tiesības no atgrieztajiem naudas līdzekļiem ieturēt atlīdzības summu par Preču vērtības samazināšanos, kas radusies, lietojot preces tādā veidā, kas pārsniedz Preču rakstura, īpašību un funkcionēšanas konstatēšanai nepieciešamo. Patērētājam Līguma atteikuma rezultātā.

7. Tiesības atkāpties no līguma Patērētājam nav tiesīgas saistībā ar līgumiem, kas minēti Art. 38 sek. Patērētāju tiesību likuma 1. pantu, tostarp jo īpaši attiecībā uz Līgumiem, kuros Preces ir nesagatavotas preces, kas ražotas saskaņā ar Patērētāja specifikācijām vai kalpo viņa individuālo vajadzību apmierināšanai.

§ 6 Noteikumi par uzņēmējiem

1. Atbildība Pārdevēja prasība pret Darījuma partneri, kas nav Patērētājs, neatkarīgi no tā tiesiskā pamata ir ierobežota - gan kā daļa no vienas prasības, gan par visām prasībām kopā - ar Līguma ietvaros samaksātās cenas apmēru, uz kuru darījuma partnera prasības ir saistītas. Pārdevējs ir atbildīgs pret darījumu partneri, kurš nav Patērētājs, tikai par tipiskiem zaudējumiem, kas bija paredzami Līguma noslēgšanas brīdī, un neatbild par negūto peļņu.

2. Nepamatota atteikuma gadījumā izņemt pasūtītās preces, Pārdevējam ir tiesības iekasēt no Līgumslēdzējas puses līgumsodu, kas ir līdzvērtīgs norunātajām piegādes izmaksām.

3. Jebkuri strīdi, kas rodas starp Pārdevēju un Darījuma partneri, kas nav Patērētājs, ir jāiesniedz tiesā, kuras jurisdikcijā ir Pārdevēja atrašanās vieta.

§ 7 Sūdzības

1. Pārdevējs pārdod Preces bez fiziskiem un juridiskiem defektiem. Pārdevējs ir atbildīgs pret darījumu partneri, ja Precē ir fizisks vai juridisks defekts (garantija).

2. Sūdzību saskaņā ar garantiju darījuma partneris var iesniegt, piemēram:

a) rakstiski uz korespondences adresi,

b) elektroniskā veidā pa e-pastu,

c) personīgi.

3. Darījuma partnerim ieteicams sūdzības aprakstā norādīt:

a) informācija un apstākļi par sūdzības priekšmetu, jo īpaši defekta veids un datums,

b) pieprasīt veidu, kā panākt Preču atbilstību Līgumam vai paziņojumu par cenas samazināšanu vai atteikšanos no Pārdošanas līguma,

c) sūdzības iesniedzēja kontaktinformācija – tas atvieglos un paātrinās Pārdevēja sūdzības izskatīšanu.

Iepriekš noteiktās prasības ir tikai rekomendācijas un neietekmē to sūdzību efektivitāti, kas iesniegtas bez ieteiktā sūdzības apraksta.

4. Pārdevējs uz sūdzību atbildēs nekavējoties, ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no tās saņemšanas dienas.

5. Darījuma partnerim, kurš izmanto garantijas tiesības, ir pienākums piegādāt bojātās Preces uz adresi ul. Ogrodowa 24, 05-555 Grzędy. Ja Preču veida vai to salikšanas metodes dēļ piegāde Darījuma partnerim būtu pārmērīgi apgrūtināta, Darījuma partnerim ir pienākums nodrošināt Preces Pārdevēja rīcībā Preču atrašanās vietā.

§ 8 Garantija

1. Garantija tiek piešķirta uz 24 mēnešiem.

2. Detalizēti Pārdevēja sniegtās garantijas nosacījumi ir norādīti Precei pievienotajā tehniskajā lapā.

3. Garantija ir spēkā tikai ar pirkumu apliecinošu dokumentu.

§ 9 Nobeiguma noteikumi

1. Noteikumu aktuālā redakcija ir pieejama Vietnē.

2. Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas Noteikumos. Noteikumu grozījumi neietekmē jau noslēgtos vai izpildītos Līgumus.

3. Saistībā ar šo noteikumu nosacījumu izpildi un Līgumu slēgšanu apstrādāto personas datu administrators ir Pārdevējs. Personas dati tiek apstrādāti tīmekļa vietnē publicētajā privātuma politikā norādītajiem mērķiem, ietvaros un pamatojoties uz pamatojumu un principiem. Personas datu sniegšana no Darījuma partnera puses ir brīvprātīga, taču to sniegšanas atteikuma gadījumā Pārdevējs var atteikties no Līguma noslēgšanas un izpildes.

4. Jautājumos, uz kuriem neattiecas šie noteikumi, tiek piemēroti vispārpiemērojami Polijas tiesību aktu noteikumi, jo īpaši Civilkodekss.


1. pielikums.

ATTEIKŠANAS FORMA

(šī veidlapa jāaizpilda un jāatdod tikai tad, ja vēlaties atkāpties no līguma).

BPR-PLASTECH sp.z o.o

KRS: 0000693472

st. Bruzdowa 125A/12

02-991 Varšava

____________________

(vārds Uzvārds)

____________________

(adrese)

Ar šo informēju, ka atkāpjos no līguma ___________________________, kas noslēgts ____________________.

_______________________

(paraksts)

BPR-PLASTECH Sp. z o. o.
Rādīt visas fotogrāfijas un video