Plastic cellars company logo ziemianka.com.pl

Phone number +48 732 081 306

❤ Strona internetowa ma twój język:

🍏 Internetinės parduotuvės nuostatai

Internetinės parduotuvės nuostataiInternetinės parduotuvės nuostataiNuostatai – šie nuostatai, nustatantys pirkimo-pardavimo sutarčių tarp BPR-PLASTECH sp.z o.o. ir rangovai. 🍏 Internetinės parduotuvės nuostatai Natural Fridge  PasiūlytiInternetinės parduotuvės nuostataiNuostatai – šie nuostatai, nustatantys pirkimo-pardavimo sutarčių tarp BPR-PLASTECH sp.z o.o. ir rangovai. 🍏 Internetinės parduotuvės nuostatai Natural Fridge  PasiūlytiInternetinės parduotuvės nuostataiNuostatai – šie nuostatai, nustatantys pirkimo-pardavimo sutarčių tarp BPR-PLASTECH sp.z o.o. ir rangovai. 🍏 Internetinės parduotuvės nuostatai Natural Fridge  PasiūlytiInternetinės parduotuvės nuostataiNuostatai – šie nuostatai, nustatantys pirkimo-pardavimo sutarčių tarp BPR-PLASTECH sp.z o.o. ir rangovai. 🍏 Internetinės parduotuvės nuostatai Natural Fridge  PasiūlytiInternetinės parduotuvės nuostataiNuostatai – šie nuostatai, nustatantys pirkimo-pardavimo sutarčių tarp BPR-PLASTECH sp.z o.o. ir rangovai. 🍏 Internetinės parduotuvės nuostatai Natural Fridge  PasiūlytiInternetinės parduotuvės nuostataiNuostatai – šie nuostatai, nustatantys pirkimo-pardavimo sutarčių tarp BPR-PLASTECH sp.z o.o. ir rangovai. 🍏 Internetinės parduotuvės nuostatai Natural Fridge  PasiūlytiInternetinės parduotuvės nuostataiNuostatai – šie nuostatai, nustatantys pirkimo-pardavimo sutarčių tarp BPR-PLASTECH sp.z o.o. ir rangovai. 🍏 Internetinės parduotuvės nuostatai Natural Fridge  PasiūlytiInternetinės parduotuvės nuostatai><X
Nuostatai – šie nuostatai, nustatantys pirkimo-pardavimo sutarčių tarp BPR-PLASTECH sp.z o.o. ir rangovai.

APIBRĖŽIMAI:

1. Nuostatai – šie nuostatai, nustatantys pirkimo-pardavimo sutarčių tarp BPR-PLASTECH sp.z o.o. ir rangovai.

2. Pardavėjas – BPR-PLASTECH sp.z o.o. su registruota buveine Varšuvoje, ul. Konduktorska 18/7, 00-775 Varšuva, NIP: 9662114813, KRS: 0000693472, REGON: 368194329. Pardavėjo korespondencijos duomenys: ul. Bruzdowa 125A/12, 02-991, telefonas: +48-732-081-306, el. paštas: info@ziemianka.com.pl

3. Prekės - Pardavėjui priklausančios arba Pardavėjo siūlomos prekės ir gaminiai, skirti parduoti.

4. Vartotojas – fizinis asmuo, sudarantis teisinį sandorį su verslininku, tiesiogiai nesusijusį su jo verslu ar profesine veikla,

5. Sandorio šalis – subjektas, sudarantis pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju.

6. Sutartis – pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pardavėjo ir sandorio šalies.

7. Interneto svetainė – interneto svetainė, tvarkoma adresu www.ziemianka.com.pl

8. Užsakymas - Sutarties šalies, naudodamasi Užsakymo forma, pateiktas valios pirkti Prekes pareiškimas, kuriuo tiesiogiai siekiama sudaryti Sutartį su Pardavėju.

9. Užsakymo forma – Svetainėje prieinama interaktyvi forma, leidžianti pateikti Užsakymą ir nurodyti Sutarties sąlygas, įskaitant pristatymo ir apmokėjimo būdą.

§ 1 Bendrosios nuostatos

1. Šios taisyklės apibrėžia sutarčių tarp Pardavėjo ir Rangovų sudarymo sąlygas.

2. Taisyklės taikomos visiems susitarimams ir panaikina visus ankstesnius susitarimo šalių susitarimus.

3. Esant neatitikimams tarp Taisyklių ir Sutarties, vadovaujamasi sutartinėmis nuostatomis.

4. Taisyklės yra skirtos ir vartotojams, ir verslininkams, nebent tam tikroje nuostatoje būtų nustatyta kitaip, ir jos skirtos tik Vartotojams arba tik verslininkams.

§ 2 Sutarčių sudarymas

1. Sutartis sudaroma įvykdžius vieną iš šių sąlygų:

a) Pardavėjo ir sandorio šalies pasirašymas,

b) patvirtinimas, kad Pardavėjas priėmė sandorio šalies pateiktą užsakymą,

c) patvirtinimas, kad sandorio šalis priėmė Pardavėjo pateiktą pasiūlymą.

2. Pardavėjo pateiktas pasiūlymas yra privalomas tik jame nurodytą dieną, o nesant termino per 7 dienas nuo jo parengimo dienos.

3. Užsakyme turi būti bent šie duomenys:

a) duomenys apie sandorio šalį (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris),

b) prekių rūšis,

c) kiekis su matavimo vienetu,

d) pristatymo / atsiėmimo adresas ir būdas.

4. Sutarties sudarymas reiškia, kad sandorio šalis sutinka su šiomis Taisyklėmis.

5. Svetainėje pateikiama komercinė informacija yra tik informacinio pobūdžio ir nėra pasiūlymas Civilinio kodekso nuostatų prasme, o tik kvietimas Rangovams teikti pasiūlymus sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį.

6. Pardavėjas pasilieka teisę anuliuoti pateiktą Užsakymą / atsisakyti Sutarties, jei Užsakymas buvo pateiktas neatitinkančiu Taisyklių.

7. Tuo atveju, kai dalies ar viso Užsakymo / Sutarties įvykdyti neįmanoma, Pardavėjas nedelsdamas:

a) informuoja sandorio šalį apie Užsakymo atšaukimą / visišką Sutarties atsisakymą;

b) siūlo kitai sandorio šaliai atšaukti Pavedimą / atsisakyti Sutarties toje dalyje, kurioje jo įgyvendinimas neįmanomas. Jei šią parinktį pasirenka sandorio šalis, Užsakymo / Sutarties dalykas bus Prekės, kurioms taikoma likusi šio Užsakymo dalis.

8. Pardavėjas 6 ir 7 punktuose nurodytomis teisėmis gali pasinaudoti per 14 dienų nuo Užsakymo pateikimo / Sutarties sudarymo dienos.

§ 3 Pristatymas

1. Sandorio šaliai pateiktų Sutarčių įvykdymo (Prekių pristatymo) terminai yra orientaciniai ir gali būti pratęsiami, o tai nesuteikia sandorio šaliai teisės atsisakyti sutarties ar reikšti pretenzijų Pardavėjui. Sutarties termino pratęsimo atveju Pardavėjas apie tai praneša kitai sandorio šaliai. Prekių pristatymo sandorio šaliai laikotarpio pradžia skaičiuojama taip:

a) jei sandorio šalis pasirenka mokėjimo būdą banko pavedimu, elektroniniu mokėjimu ar mokėjimo kortele – nuo ​​įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą ar atsiskaitomąją sąskaitą dienos;

b) jei sandorio šalis pasirenka atsiskaitymo grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele būdą pristatymo metu – nuo ​​Sutarties sudarymo dienos.

2. Tuo atveju, kai Prekes pristato Pardavėjas, Prekių praradimo ar sugadinimo rizika pereina Sandorio šaliai gavus prekes. Prekės gavimo metu sandorio šalis privalo patikrinti Prekės būklę ir pranešti vežėjui apie galimas rezervacijas. Jeigu priėmimo aktui prieštaravimų nėra, laikoma, kad Prekės trūkumų neturėjo. Aukščiau pateikta išlyga netaikoma Vartotojams.

3. Pasirinkus Prekes atsiimti asmeniškai arba gabenti jas Sandorio šalies organizuotu būdu, Pardavėjas informuos sandorio šalį apie Prekių pasirengimą atsiimti. Prekių praradimo ir sugadinimo rizika pereina kitai sandorio šaliai nuo datos ir Prekių išdavimas sandorio šaliai arba vežėjui. Esant tokiai situacijai, Pardavėjas neatsako už transportavimo metu padarytą žalą.

4. Bet kokias abejones dėl Prekių kiekio, kokybės ar būklės, kurias vartotojas rado gavęs, Pardavėjui reikia pranešti per tris kalendorines dienas nuo pristatymo priėmimo.

5. Sandorio šalis įsipareigoja užtikrinti, kad vairuotojas, vykdantis Prekių pervežimą Pardavėjui, galėtų vykti Sutartyje nurodytu pristatymo adresu. Prekių iškrovimas Sutartis neapimamas ir apmokestinamas kitai sandorio šaliai, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip.

6. Prekių pristatymo atveju sandorio šalis privalo jas atsiimti per sutartą laiką. Sandorio šaliai atsisakius priimti Prekes per Sutartyje nustatytą terminą, Pardavėjas Prekes gali saugoti ne ilgiau kaip 14 dienų, o Sandorio šalis privalės atlyginti sandėliavimo, draudimo ir transportavimo išlaidas. Jeigu Prekės neatsiimamos per 14 dienų nuo Sandorio šalies informavimo apie Prekių pasirengimą atsiimti arba pirmojo bandymo jas pristatyti dienos, Pardavėjas turi teisę atsisakyti sutarties. Pardavėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties per 30 dienų nuo įvykio, pagrindžiančio galimybę pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, atsiradimo dienos.

§ 4 Kaina ir mokėjimo sąlygos

1. Pardavėjo siūlomos kainos nurodytos Lenkijos zlotais (PLN) arba eurais (EUR) ir su visais mokesčiais. Bendra Prekių, kurios yra Užsakymo objektas, kaina, įskaitant mokesčius, taip pat pristatymo išlaidas ir kitas išlaidas, o kai šių mokesčių dydžio nustatyti negalima - apie įsipareigojimą juos sumokėti, sandorio šalis informuojama Svetainėje, kai pateikiant Užsakymą.

2. Jei Sandorio šalis pasirenka mokėjimą banko pavedimu, mokėjimo kortele ar elektroniniais mokėjimais, sandorio šalis įsipareigoja atlikti mokėjimą per 3 kalendorines dienas nuo Sutarties sudarymo dienos. Apmokėjimo diena yra laikoma įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą data.

3. Jeigu Sandorio šalis vėluoja sumokėti dalį ar visą kainą, Pardavėjas turi teisę atsisakyti sutarties, kuria Pardavėjas gali pasinaudoti per 30 dienų nuo reikalavimo sumokėti kainą termino.

4. Kol nesumokėta visa kaina, Prekės lieka Pardavėjo nuosavybe. Nesumokėjus visos kainos per sutartą laikotarpį, Pardavėjas turi teisę atsiimti Prekes iš sandorio šalies. Bet kokių skundų pateikimas neatleidžia kitos sandorio šalies, kuri yra verslininkas, nuo pareigos sumokėti laiku.

§ 5 Vartotojų teisės

1. Vartotojas turi teisę atsisakyti Sutarties, jeigu ji sudaroma nuotoliniu būdu arba ne Pardavėjo buveinėje, per 14 dienų nenurodydamas priežasties.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirkimo-pardavimo sutarties, kurioje Pardavėjas išduoda Prekę – nuo ​​vartotojo ar jo nurodyto trečiojo asmens, kuris nėra vežėjas, perėmimo jas ir tuo atveju, Sutartis apima daugelį gaminių, kurie pristatomi atskirai, partijomis arba dalimis – nuo ​​paskutinės prekės, partijos ar dalies perėmimo, kitų sutarčių atveju – nuo ​​jų sudarymo dienos.

3. Norint pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pardavėjui turi būti išsiųstas nedviprasmiškas sutarties atsisakymo pareiškimas popierine arba elektronine forma. Norint laikytis termino, pakanka išsiųsti pareiškimą jam nepasibaigus. Pareiškimo apie sutarties atsisakymą šablonas pridedamas kaip Taisyklių 1 priedas.

4. Sutarties atsisakymo atveju Pardavėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą, grąžina iš Vartotojo gautus mokėjimus. Pinigai grąžinami tokiu pat būdu, kokiu naudojosi Vartotojas.

5. Pardavėjas gali sulaikyti iš Vartotojo gautų mokėjimų grąžinimą iki grąžinamos Prekės gavimo. Prekių grąžinimo data ir forma turi būti suderinta su Pardavėju. Prekės grąžinamos adresu ul. Ogrodowa 24, 05-555 Grzędy.

6. Vartotojas atsako už Prekių vertės sumažėjimą dėl to, kad jas panaudojus taip, kas viršija tai, kas būtina Prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pardavėjas turi teisę iš grąžintų lėšų išskaičiuoti kompensacijos sumą už Prekių vertės sumažėjimą, kai jas panaudojus tokiu būdu, kuris viršija tai, kas būtina Prekių pobūdžiui, savybėms ir funkcionavimui nustatyti. Vartotojui dėl Sutarties atsisakymo.

7. Teisės atsisakyti sutarties Vartotojas neturi teisės dėl sutarčių, nurodytų str. 38 sek. Vartotojų teisių įstatymo 1 str., įskaitant visų pirma sutarčių, pagal kurias Prekės yra nesurenkamos prekės, pagamintos pagal Vartotojo specifikacijas arba skirtos jo individualiems poreikiams tenkinti, atžvilgiu.

§ 6 Nuostatos dėl verslininkų

1. Atsakomybė Pardavėjo reikalavimas kitai sandorio šaliai, kuri nėra Vartotojas, nepaisant jos teisinio pagrindo, yra apribotas – tiek kaip atskiro reikalavimo dalis, tiek dėl visų pretenzijų iš viso – iki kainos, sumokėtos pagal Sutartį, dydžiu. kitos sandorio šalies reikalavimai yra susiję. Pardavėjas atsako kitai sandorio šaliai, kuri nėra Vartotojas, tik už tipinius Sutarties sudarymo metu numatomus nuostolius ir neatsako už negautą pelną.

2. Nepagrįstai atsisakius atsiimti užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę iš Susitariančiosios Šalies taikyti sutartines baudas, lygias sutartoms pristatymo išlaidoms.

3. Bet kokie ginčai, kylantys tarp Pardavėjo ir kitos sandorio šalies, kuri nėra vartotojas, perduodami teismui, kurio jurisdikcijai priklauso Pardavėjo buveinė.

§ 7 Skundai

1. Pardavėjas parduoda Prekes be fizinių ir teisinių trūkumų. Pardavėjas atsako prieš sandorio šalį, jei Prekės turi fizinį ar teisinį defektą (garantija).

2. Skundą dėl garantijos gali pateikti sandorio šalis, pavyzdžiui:

a) raštu korespondencijos adresu,

b) elektronine forma el. paštu,

c) asmeniškai.

3. Rekomenduojama, kad kita sandorio šalis skundo aprašyme nurodytų:

a) informacija ir aplinkybės, susijusios su skundo dalyku, ypač defekto rūšis ir data,

b) reikalauti, kad Prekės atitiktų Sutartį arba pareiškimą apie kainos sumažinimą arba Pardavimo sutarties atsisakymą;

c) skundo pareiškėjo kontaktiniai duomenys – tai palengvins ir pagreitins Pardavėjo skundo nagrinėjimą.

Aukščiau išdėstyti reikalavimai yra tik rekomendacijos ir neturi įtakos skundų, pateiktų be rekomenduojamo skundo aprašymo, efektyvumui.

4. Pardavėjas į skundą atsakys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos.

5. Sutarties šalis, kuri naudojasi garantijos teisėmis, privalo pristatyti nekokybiškas Prekes adresu ul. Ogrodowa 24, 05-555 Grzędy. Jei dėl Prekių rūšies ar jų surinkimo būdo pristatymas Sandorio šaliai būtų pernelyg apsunkintas, Sandorio šalis privalo pateikti Prekes Pardavėjui toje vietoje, kur Prekės yra.

§ 8 Garantija

1. Garantija suteikiama 24 mėnesių laikotarpiui.

2. Išsamios Pardavėjo teikiamos garantijos sąlygos nurodytos prie Prekės pridedamame techniniame lape.

3. Garantija galioja tik su pirkimo įrodymu.

§ 9 Baigiamosios nuostatos

1. Aktuali Nuostatų redakcija pateikiama Svetainėje.

2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Nuostatus. Taisyklių pakeitimai neturi įtakos jau sudarytoms ar įvykdytoms sutartims.

3. Asmens duomenų, tvarkomų, susijusių su šių Taisyklių nuostatų įgyvendinimu ir Sutarčių sudarymu, tvarkytojas yra Pardavėjas. Asmens duomenys tvarkomi Svetainėje paskelbtoje privatumo politikoje nurodytais tikslais, apimtimi ir remiantis pagrindais bei principais. Sandorio šalies asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau atsisakius juos pateikti Pardavėjas gali atsisakyti sudaryti ir vykdyti Sutartį.

4. Šiose taisyklėse neapimamais klausimais taikomos bendrai taikomos Lenkijos teisės, ypač Civilinio kodekso, nuostatos.


1 priedėlis.

NUTRAUKIMO FORMA

(šią formą reikia užpildyti ir grąžinti tik tuo atveju, jei norite atsisakyti sutarties).

BPR-PLASTECH sp.z o.o

KRS: 0000693472

Šv. Bruzdowa 125A/12

02-991 Varšuva

____________________

(vardas Pavardė)

____________________

(adresas)

Informuoju, kad atsisakau sutarties ____________________________, sudarytos ____________________.

_______________________

(parašas)

BPR-PLASTECH Sp. z o. o.
Rodyti visas nuotraukas ir vaizdo įrašus